Jaroslav Plačko, Reštaurátorská dielňa REŠT - ART, so sídlom Cintorínska 255/9, 900 24 Veľký Biel, IČO 14138549, zapísaný v živnostenskom registri 103-11128 (ďalej aj ako „Predávajúci"), ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu svetstarozitnosti.sk (ďalej aj ako „Stránka“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“).

Kontakty Predávajúceho:

 • e-mail: info@svetstarozitnosti.sk
 • telefonický kontakt: +421 (919) 44 33 11
 • prevádzkáreň: Cintorínska 255/9, 900 24 Veľký Biel

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor výkonu dozoru, tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170

1. Všeobecné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri objednávaní a následnej kúpe tovarov, ktoré Predávajúci zverejňuje na Stránke. 
 2. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvných vzťahov medzi Predávajúcim a kupujúcim, a to v znení platnom a účinnom ku dňu uzatvorenia zmluvy medzi Predávajúcim a kupujúcim. 
 3. Cena uvedená pri tom ktorom tovare, je cena s DPH v aktuálnej zákonom stanovenej výške, pričom k cene za tovarbudú prirátané dopravné náklady, pokiaľ kupujúci si nevyzdvihne tovar v sídle Predávajúceho a balné náklady, to všetko spolu s DPH v aktuálnej výške. 
 4. Kupujúci berie na vedome, že tovar, ktorý Predávajúci ponúka na Stránke je tovar, ktorý Predávajúci na základe svojej úvahy zaradil do kategórie starožitných vecí, teda vecí, ktoré sú spravidla jedinečné, majú určitý vek, už mali minimálne jedného majiteľa a teda môžu vykazovať známky opotrebenia, boli už používané a majú skôr umeleckú ako úžitkovú hodnotu. Predávajúci za účelom riadneho opisu tovaru uvádza na Stránke pri tovare jeho popis a fotodokumentáciu. 
 5. Vzhľadom na špecifickú povahu tovaru, ktorý predávajúci ponúka na predaj na Stránke, kupujúci výslovne berie na vedomie a súhlasí, že tovar nemôže byť Predávajúcemu vrátený, napr. z dôvodu odstúpenia kupujúceho, neprevzatia tovaru kupujúcim a pod., prostredníctvom pošty. 
 6. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a Predávajúci upozorňuje týmto kupujúceho, že tieto služby neposkytuje. 
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude prebiehať prostredníctvom e-mailovej správy a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na Stránke a/alebo vo forme telefonickej komunikácie. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho rezervácie a/alebo záväznej objednávky.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. V prípade záujmu o určitý tovar, ktorý má Predávajúci zverejnený na Stránke, kupujúci vykoná tzv. predbežnú objednávku, a to stlačením tlačidla „Vložiť do košíka“ pri tom ktorom tovare (ďalej aj ako „predbežná objednávka“).
 2. Kupujúci berie na vedomie, že predbežná objednávka nie je záväznou objednávkou a slúži len na rezervovanie vybraného tovaru a zistenie informácií podľa bodu 6 tohto článku VOP. 
 3. Kupujúci v predbežnej objednávke uvedie informácie požadované Predávajúcim, najmä v prípade fyzickej osoby meno a priezvisko, trvalé bydlisko, prípadne korešpondenčnú adresu alebo dodaciu adresu, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, kontaktné údaje ako e-mail, telefónne číslo, spôsob dodania tovaru, hradenia kúpnej ceny za tovar a iné. Kupujúci, ktorý je podnikateľom uvedenie namiesto mena a priezviska svoje obchodné meno a sídlo, prípadne kontaktnú osobu. Kupujúci plne zodpovedá za správnosť a úplnosť informácií, ktoré poskytne a je povinný nahradiť škodu, ktorá vznikne Predávajúcemu v dôsledku nesprávnych alebo neúplných údajov. 
 4. Vykonanie predbežnej objednávky Predávajúci potvrdí kupujúcemu tzv. oznámením o rezervácii, ktoré kupujúci obdrží na e-mailovú adresu, ktorú zadal. Oznámenie o rezervácii má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho predbežnej objednávky a oznámenie evidenčného čísla predbežnej objednávky. Kupujúci sa zaväzuje uvádzať pri ďalšej komunikácii s Predávajúcim evidenčné číslo predbežnej objednávky, inak Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú nemožnosť spárovania kupujúceho s konkrétnym vybraným tovarom, na ktorý kupujúci vykonal predbežnú objednávku.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že pre rezerváciu toho ktorého tovaru je rozhodné poradie predbežných objednávok.
 6. Po vykonaní predbežnej objednávky Predávajúci v primeranej lehote spracuje návrh záväznej objednávky – kúpnej zmluvy, pričom tento zašle Kupujúcemu, na jeho e-mail uvedený v predbežnej objednávke. V návrhu, opierajúc sa aj o údaje predbežnej objednávky, uvedie najmä:
  • a) tovar, jeho popis, prípadne doloží jeho fotografie prezentované na stránke;
  • b) konečnú kúpnu cenu za tovar;
  • c) uvedie miesto dodania a kontaktnú osobu na strane kupujúceho;
  • d) uvedie lehotu dodania tovaru;
  • e) osobitne uvedie konečnú cenu dopravného a balného, prípadne iných nákladov, ktoré musí kupujúci uhradiť (náklady);
  • f) platobné podmienky ceny za tovar, vrátane lehoty na úhradu ceny tovaru a nákladov,
  • g) záručnú dobu pre tovar,
  • h) lehotu, v ktorej je potrebné návrh potvrdiť.
 7. Uvedením skutočností podľa bodu 6 tohto článku Predávajúcim sa dané považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na vybraný tovar.
 8. V prípade, že kupujúci potvrdí návrh podľa bodu 6 tohto článku v lehote podľa bodu 6 h) tohto článku stáva sa objednávka záväznou pre obe zmluvné strany a kúpna zmluva na tovar uvedený v potvrdenom návrhu sa považuje za uzatvorenú s potvrdenými podmienkami(ďalej aj ako „záväzná objednávka“ alebo „kúpna zmluva“).
 9. V prípade, že Kupujúci návrh podľa bodu 6 v lehote podľa 6 h) tohto článku nepotvrdí, kúpna zmluva nebude uzatvorená a zároveň zaniká aj rezervácia kupujúcim vybraného tovaru podľa predbežnej objednávky.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predávajúci je povinný:
  • dodať na základe záväznej objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, 
  • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
  • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, daňový doklad, prípadne certifikát pravosti). 
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 3. Kupujúci je povinný najmä:
  • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar riadne a včas, 
  • uhradiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, 
  • poskytnúť potrebnú súčinnosť pri prevzatí tovaru,
  • nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho, 
  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 4. Kupujúci týmto výslovne súhlasí so zasielaním potvrdení zo strany Predávajúceho, najmä oznámenia o rezervácii, návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy( čl. 2 bod 6) na vybraný tovar, Oznámenia o vykonaní objednávky, Oznámenie o prijatí odstúpenia, predfakúry a/alebo faktúry v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, najmä formou e-mailu.

4. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar v mieste a v lehote dodania podľa záväznej objednávky. V prípade, že si kupujúci zvolí platbu na účet predávajúceho a platba nebude uskutočnená riadne a včas, lehota na dodanie sa predlžuje o dni omeškania s úhradou. 
 2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste podľa záväznej objednávky. O bližšom termíne dodania - presnom dni a hodine, bude kupujúci informovaný telefonicky na kontaktný telefón, ktorý uviedol v predbežnej objednávke. 
 3. Kupujúci je povinný si tovar prevziať na záväznou objednávkou potvrdenom mieste, v ktorýkoľvek deň počas lehoty dodania a hodine oznámených predávajúcim podľa bodu 2 tohto článku. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak kupujúci tovar neprevezme, Predávajúci odvezie tovar buď na miesto, z ktorého sa dodanie uskutočňovalo alebo na iné vhodné miesto, všetko na náklady kupujúceho. Kupujúci bude zo strany Predávajúceho mailom informovaný o zmarenej dodávke tovaru a aj o mieste, kde sa tovar nachádza. Pokiaľ si kupujúci tovar na oznámenom mieste nevyzdvihne ani do 3 pracovných dní od zmarenej dodávky, kúpna zmluva zaniká od počiatku, ibaže sa zmluvné strany výslovne dohodnú na jej trvaní a náhradnom termíne dodania. Týmto nie sú dotknuté nároky Predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla zmarením dodávky, t.j. najmä náklady na dodávku do miesta dodania, náklady na spätnú dopravu, náklady na úschovu tovaru, náklady na balné. Predávajúci je oprávnený tieto náklady započítať prípadne s nárokom na vrátenie už uhradenej ceny za tovar a nákladov, a to tak, že kupujúcemu bude vrátená len suma po odpočítaní náhrady škody. V prípade, že by sa kupujúci dostavil po tovar v neskoršej lehotea tovar mu bude zo strany Predávajúceho vydaný momentom prevzatia tovaru vzniká opäť kúpna zmluva s podmienkami pôvodnej kúpnej zmluvy, kupujúci je však povinný uhradiť zvýšené náklady. 
 4. V prípade, že kupujúci si nesplní povinnosť prevziať ním záväzne objednaný tovar ani druhý krát, teda pri kupujúcom dva krát márne uplynie odberná lehota na prevzatie tovaru, Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť s kupujúcim uzatvoriť akúkoľvek ďalšiu záväznú objednávku. 
 5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru v prípade, ak kupujúci uviedol v predbežnej objednávke zlú adresu doručenia. 
 6. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať obal tovaru a následne tovar. V prípade, že kupujúci zistí, že obal tovaru a/alebo tovar je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Len na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže Predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť podľa povahy tovaru a vady odstránenie nedostatku tovaru podľa nároku kupujúceho podľa čl. 7 týchto VOP. 
 7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote podľa čl. 4 bod 1 týchto VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny, prípadne aj už uhradené náklady v súlade s týchto VOP. Do maximálnej doby dodania tovaru podľa bodu 1 tohto článku VOP sa nezapočítava doba, pre ktorú nie je možné tovar doručiť kupujúcemu z dôvodov na strane kupujúceho.

5. Platobné podmienky

 1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu nasledovné možnosti platby kúpnej ceny:
  • i. v hotovosti pri prevzatí tovaru u Predávajúceho,
  • ii. platba na dobierku, ktorá bude spoplatnená podľa sadzobníka spoločnosti poskytujúcej poštové služby,
  • iii. bezhotovostná platba na účet predávajúceho č. ..................................... vedený v peňažnom ústave .....................,
 2. pričom presný návrh pre tú ktorú transakciu/kúpnu zmluvu bude Predávajúcim navrhnutý v návrhu podľa čl. 2 bod 6 týchto VOP.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci neuhradí cenu tovaru, náklady alebo ich časti, ktoré sú splatné pred dodaním tovaru, riadne a včas a neurobí tak ani v dodatočnej lehote 5 pracovných dní kúpna zmluva sa automaticky ruší, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne pre nedohodnú inak. Predávajúci je po zániku zmluvy oprávnený vybraný tovar ponúknuť ďalšiemu kupujúcemu.
 4. Za deň uhradenia kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.
 5. V prípade úhrady až pri osobnom odbere, je kupujúci povinný uhradiť cenu pri dodaní tovaru, v opačnom prípade môže byť dodanie tovaru zo strany Predávajúceho odmietnuté s následkami akoby kupujúci tovar riadne a včas neprevzal (čl. 4 body 3 a 4 týchto VOP).
 6. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že v prípade osobného odberu, pokiaľ je už kúpna cena uhradená je Predávajúci oprávnený si od kupujúceho resp. osoby, ktorá tovar preberá, vyžiadať doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas) prípadne iné doklady, z ktorých je možné preveriť, že sa jedná o kupujúceho alebo kupujúcim osobu poverenú. V prípade, že sa kupujúci nechá zastupovať splnomocnencom je Predávajúci oprávnený požadovať predloženie písomného splnomocnenia ako aj doklad totožnosti splnomocnenca. Ak kupujúci alebo splnomocnenec odmietne predávajúcemu poskytnúť tu uvedené doklady k nahliadnutiu, je Predávajúcioprávnený tovar kupujúcemu nevydať s následkami akoby kupujúci tovar riadne a včas neprevzal (čl. 4 body 3 a 4 týchto VOP).

6. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, nie však skôr ako jeho prevzatím.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme alebo odmietne prevziať prechádza nebezpečenstvo škody na tovare momentom, keď si kupujúci mal tovar prevziať.

7. Zodpovednosť za vady

 1. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že nakoľko tovar, ktorý Predávajúci predáva je špecifického charakteru (čl. 1 bod 4 VOP), kupujúci kupuje a tovar preberie v stave v akom je podľa fotodokumentácie a jeho popisu označený na Stránke, prípadne v návrhu podľa čl. 2 bod 6. 
 2. V súlade s § 619 Občiansky zákonník Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. V súlade s § 620 Občiansky zákonník v prípade tovaru, ktorý je použitou vecou, záruka na tovar je v trvaní 12 mesiacov, ak predávajúci výslovne neposkytne dlhšiu lehotu. Nakoľko to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 4. Za vady tovaru sa budú považovať len také vady, ktoré:
  • a) sú na tovare v čase jeho prevzatia kupujúcim, pričom sa nebude jednať o vady tovaru, o ktorých bol kupujúci Predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, fotografiám tovaru umiestneným na Stránke a popisu tovaru, musel vedieť,
  • b) vady vyvolané prepravou tovaru,
  • c) vady zistené počas záruky, za ktoré zodpovedá Predávajúci.
 5. Kupujúci je povinný za účelom zistenia prípadných vád tovaru, vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí. V prípade vád tovaru, tieto je kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Predávajúceho najneskôr do 24 mesiacov od dňa prevzatia tovaru, alebo ak záväzná objednávka uvádza inú záručnú dobu, tak v danej dobe, inak zanikajú.
 6. Reklamáciu je kupujúci povinný vykonať na základe reklamačného formuláru umiestneného na Stránke Predávajúceho tu. Predávajúci prijatie reklamačného formulára potvrdí kupujúcemu.
 7. Následne Predávajúci v lehote 3 pracovných dní bude kontaktovať kupujúceho za účelom určenia, či obhliadkavadného tovaru bude vykonaná Predávajúcim v mieste, kde sa tovar nachádza a ktoré oznámil kupujúci v reklamačnom formulári, alebo Predávajúci požiada kupujúceho o doručenie tovaru. Zmluvné strany sa výslovne dohodli a kupujúci s tým súhlasí, že možnosť voľby je na Predávajúcom. Obhliadka vadného tovaru v mieste oznámenom kupujúcim bude vykonaná spravidla do ... pracovných dní.
 8. Lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť až momentom vykonania obhliadky alebo doručenia tovaru Predávajúcemu.
 9. V súlade s ustanovením § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka má kupujúci tieto nároky zo zodpovednosti za vady na tovare:
  • a) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 
  • b) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
  • c) ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 10. Kupujúci berie na vedomie a výslovne súhlasí, že nakoľko tovar, ktorý kupujúci predáva na Stránke má špecifický charakter, spravidla je tovar vyhotovený len v jednom kuse, nie je objektívne možné, aby kupujúci uplatnil právo na výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Zmluvné strany sú oprávnené sa výslovne pre ten ktorý prípad dohodnúť inak.  Predávajúci je podľa vykonanej voľby kupujúceho povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

8. Osobné údaje a ich ochrana

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci oznámi predávajúcemu údaje podľa čl. 2 bod 3 VOP. Kupujúci poskytuje osobné údaje Predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je úprava predzmluvných vzťahov, najmä vykonanie predbežnej objednávky a rezervácie vybraného tovaru, návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a Predávajúcim, vykonanie záväznej objednávky, vystavenie daňového dokladu, doručenie tovaru, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.
 2. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho aj bez jeho súhlasu v prípadoch podľa § 10 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. 
 3. Predávajúci spracúva osobné údaje za účelom podľa bodu 1 tohto článku VOP so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri predbežnej objednávke tovaru prostredníctvom Portálu.
 4. Kupujúci zaslaním predbežnej objednávky Predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Tieto osobné údaje predávajúci spracúva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas Predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov, a to za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, zasielaniu informácií o novinkách, zľavách a/alebo iných akciách Predávajúceho a za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 5. Kupujúci má právo v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisovna základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovaťpotvrdenie, či sú alebo nie sú o nej spracúvanéjeho osobné údaje v súlade s § 28 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
 6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 1 tohto článku VOP prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:..........................
 7. Kupujúci je oprávnený súhlas ním udelený podľa bodu 4 tohto článku VOP kedykoľvek odvolať písomnou formou.
 8. Kupujúci prehlasuje, že bol v súlade s § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisovinformovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov Predávajúcim, ktoré sú zverejnené na Stránke.
 9. Súhlas kupujúceho so spracúvaním osobných údajov: „Týmto ako kupujúci udeľujem súhlas podľa § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisovso spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 1 VOPPredávajúcemu.Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.Ako kupujúci prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisovinformovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov predávajúcim, ktoré sú zverejnené na Stránke“

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci týmto poskytuje kupujúcemu v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") informácie o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy nasledovne:

  „POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA KUPUJÚCEHO/SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy
  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:
  a) keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar alebo
  b) keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný v prípade, ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelenealebo
  c) keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus tovaru, v prípade, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov.
  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) doručeným Predávajúcemu.............. so sídlom ........................ alebo kontaktnom e-maile: ...................... Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali tu. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom Portálu [www.svetstarozitnosti.sk]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám potvrdíme správou Oznámenie o prijatí odstúpenia zaslaný e-mailom na kontaktný e-mail kupujúceho uvedený v odstúpení.
  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

  2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy, ak sa neuvádza inak. Ich úhrada bude uskutočnená bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, ktorý je za týmto účelom kupujúci povinný predávajúcemu v odstúpení uviesť, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane.
  Spôsob vrátenia tovaru: Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla Predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Nakoľko tovar je tak ako uvádzajú všeobecné ustanovenia týchto VOP špecifický, tovar nie je vhodný na poštovú prepravu, náklady na jeho prepravu nie je objektívne možné presne určiť a primerane vypočítať vopred predpokladaný odhad týchto nákladov, ktorý je v rozmedzí od ............... do ..... EUR, Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

 2. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
 3. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch tohto článku VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné.
 4. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie znáša kupujúci.

10. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená ich umiestnením na Stránke. 
 2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.
 3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 4. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním/vykonaním predbežnej objednávky kupujúcim.
 5. Kupujúci zaslaním/vykonaním predbežnej objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


Vo Veľkom Bieli dňa 16.7.2015